Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (Elektrėnų VVG) – savanoriška asociacija, kuri jungia Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančias ir kaimo gyventojams atstovaujančias nevyriausybines, verslo sektoriaus organizacijas, valdžios institucijas ir atstovauja Elektrėnų savivaldybės kaimo gyventojų interesams bei rūpinasi kaimo plėtra.

VVG tikslai:
– aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Elektrėnų savivaldybėje;
– telkti vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
– skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
– teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
– parengti Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos plėtros strategiją;
– organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;
– organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
– skatinti grupės bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

VVG vizija – Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės teritorija – patraukli ir patogi gyventi, dirbti, aktyviai ilsėtis. Aplinka palanki plėtoti viešąsias paslaugas, smulkųjį verslą bei socialinį verslumą. Kraštas patrauklus turistams dėl gražaus gamtovaizdžio, istorijos ir kultūros paveldo, puoselėjamų tradicijų, išplėtotų laisvalaikio, sporto, turizmo viešųjų paslaugų.


VVG misija – Elektrėnų sav. VVG vienija nevyriausybinių organizacijų, savivaldos institucijų ir verslo sektoriaus atstovus rengiant ir įgyvendinant Vietos plėtros strategiją, skatina VVG teritorijos gyventojų lyderystę, socialinę įtrauktį bei gebėjimus aktyviai dalyvauti ekonominėje veikloje.


VVG istorija
2006 m. gruodžio 14 d. įvyko steigiamojo susirinkimo posėdis, į kurį dalyvauti buvo sukviesti seniūnai, Elektrėnų savivaldybės bendruomenių atstovai, kai kurių Elektrėnų savivaldybės administracijos skyrių vedėjai. Steigiamojo susirinkimo metu buvo pritarta parengtiems VVG įstatams, pasiūlyti VVG steigėjai: po vieną atstovą iš verslo, bendruomenių ir vietos valdžios srities.
Vietos veiklos grupė Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2007 m. sausio 16 d., tą pačią dieną buvo patvirtinti ir VVG įstatai, kuriais vadovaujantis VVG pradėjo vykdyti veiklą.
2008 m. balandžio 14 d. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė tapo Lietuvos VVG tinklo nare.


Valdyba
Visuotiniame narių susirinkime išrinkta 13 narių valdyba.