1. VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS
  2. Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika
  3. Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės
  4. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK).
  5. Mokėjimo prašymo forma (2020)
  6. Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija.
  7. Pavyzdine galutinės ir metinės ataskaitos forma 
  8. Fiksuotosios normos taikymo vietos projektų netiesioginėms išlaidoms apmokėti tvarkos aprašas
  9. Pareiškėjo ir (arba) vietos projekto partnerio tinkamo prisidėjimo prie vietos projekto įgyvendinimo įnašu natūra aprašas
  10. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės