ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI

 

 1. BENDROJI DALIS

 

 1. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (toliau vadinama Vietos veiklos grupė) yra ribotos civilinės atsakomybės nesiekiantis naudos sau viešasis juridinis asmuo, veikiantis Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, kurio tikslas – koordinuoti viešuosius interesus ir skatinti kaimo vietovių socialinę-ekonominę gerovę.
 2. Vietos veiklos grupė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.
 3. Vietos veiklos grupės pavadinimas – Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė.
 4. Vietos veiklos grupės teisinė forma –
 5. Vietos veiklos grupė gali turėti emblemą ir kitą simboliką.
 6. Vietos veiklos grupės veikla yra
 7. Vietos veiklos grupės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
 8. Vietos veiklos grupė yra labdaros ir paramos teikėjas bei gavėjas.

 

II.  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

 1. Vietos veiklos grupės veiklos tikslai yra šie:
  • aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje;
  • telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, asociacijų, nevyriausybinių ir kitų įstaigų ir organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
  • skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
  • teikti pasiūlymus įvairioms institucijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
  • organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą ir mokymą;
  • organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 1.7. skatinti bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis;
  • vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, plėsti akiratį;
  • teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą, atstovauti narių interesams ir juos ginti; 10.10. rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms;
  • įgyvendinti Elektrėnų savivaldybės vietos plėtros strategiją.
 2. Vietos veiklos grupės veiklos sritys: kultūros, švietimo, socialinė, aplinkosaugos, sporto, kaimo infrastruktūros plėtros.
 3. Asociacijos veiklos rūšys:
  • Kitų narystės organizacijų veikla (94.9).
  • Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93;
  • Leidybinė veikla – 58;
  • Švietimas – 85;
  • Reklama ir rinkos tyrimas – 73;
  • Informacinių paslaugų veikla – 70,2;
  • Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla – 74;
  • Socialinė veikla;
  • Projektinė
 4. Gali verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su Vietos veiklos grupės tikslais.

 

 1. Sprendimą dėl buveinės adreso pakeitimo priima
 2. Vietos veiklos grupė turi teisę teikti bei gauti paramą ir labdarą iš Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, užsienio valstybių, užsienio valstybių fizinių ir juridinių asmenų, tarptautinių organizacijų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta
 3. Vietos veiklos grupės rėmėju gali būti kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo, remiantis Vietos veiklos grupės veiklą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
 4. Vietos veiklos grupės pinigus, gautus kaip paramą, taip pat negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą Vietos veiklos grupė naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė. Vietos veiklos grupė šiuos gautus pinigus privalo laikyti atskiroje sąskaitoje, taip pat sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai numatyta teisės aktuose arba pinigus davęs asmuo to reikalauja. Vietos veiklos grupė negali priimti pinigų ar kito turto, jei duodantis asmuo nurodo juos naudoti kitiems, negu Vietos veiklos grupės įstatuose yra nustatyta,

 

III.  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Vietos veiklos grupės nariais gali būti veiksnūs, turintys 18 m., fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys). Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu.
 2. Vietos veiklos grupės nariai turi lygias teises, nesvarbu kokio dydžio jie moka stojamąjį ar nario mokesčius, ar teikia paramą.
 3. Vietos veiklos grupės narys turi tokias teises:
  • dalyvauti ir balsuoti Vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime;
  • naudotis Vietos veiklos grupės teikiamomis paslaugomis;
  • susipažinti su Vietos veiklos grupės dokumentais ir gauti visą Vietos veiklos grupės turimą informaciją apie jos veiklą;
  • bet kada išstoti iš Vietos veiklos grupės, pranešus apie tai raštu Tokiu atveju stojamieji ir nario mokesčiai ar kitaip Vietos veiklos grupei perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
  • teikti pasiūlymus Vietos veiklos grupės veiklai gerinti;
  • rinkti ir būti išrinktiems į Vietos veiklos grupės valdymo organų narius;
  • pareikšti nepasitikėjimą Vietos veiklos grupės valdymo organų nariais;
 4. Vietos veiklos grupės buveinėje turi būti visų Vietos veiklos grupės narių sąrašas, su šiuo sąrašu turi teisę susipažinti kiekvienas Vietos veiklos grupės
 5. Vietos veiklos grupės narys privalo laikytis Vietos veiklos grupės įstatų ir kitų vietos veiklos grupės vidaus veiklos dokumentų, vykdyti Vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo ir Vietos veiklos grupės valdybos sprendimus, tausoti Vietos veiklos grupės turtą, sumokėti kasmetinį nario mokestį, kuris negali viršyti 50 Eur juridiniams asmenims ir 30 Eur fiziniams asmenims. Kasmetinio nario mokesčio suma ir mokėjimo tvarka nustatoma visuotinio susirinkimo

 

IV. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TVARKA BEI SĄLYGOS

 

 1. Asociacijos veikla grindžiama trijų sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – partnerystės
 2. Asociacija yra atvira naujiems nariams, t. y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią naujų narių priėmimo tvarką, išskyrus atvejus, kai Asociacijos nariu norinčio tapti fizinio ar juridinio asmens veikla yra draudžiama kitų teisės aktų.
 3. Vietos veiklos grupės nariu yra asmuo, raštu pateikęs prašymą tapti Vietos veiklos grupės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį ir priimtas į narius Vietos veiklos grupės valdybos
 4. Vietos veiklos grupės nariu tampama iš karto po teigiamo valdybos Prašymas patenkinamas paprasta valdybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu sprendimas neigiamas, jis turi būti motyvuotas. Stojantysis turi teisę apskųsti valdybos sprendimą visuotiniam narių susirinkimui.
 5. Vietos veiklos grupės narys gali bet kada išstoti iš šios grupės, padavęs prašymą, pilnai įvykdęs

 

savo įsipareigojimus Vietos veiklos grupei ir su ja atsiskaitęs, Vietos veiklos grupės valdybos sprendimu.

 1. Vietos veiklos grupės narys gali būti pašalintas iš šios grupės visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė Vietos veiklos grupės įstatus, vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjo nustatytų nario mokesčių.

 

V. VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYMAS

 

 1. Vietos veiklos grupės organai:
  • aukščiausias Vietos veiklos grupės valdymo organas – Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas;
  • kolegialus Vietos veiklos grupės valdymo organas – Vietos veiklos grupės valdyba;
  • vienasmenis Vietos veiklos grupės valdymo organas – Vietos veiklos grupės

 

VI.  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

 1. Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas (toliau – visuotinis narių susirinkimas) šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per Ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 4 mėnesius pasibaigus kalendoriniams metams. Visuotiniame narių susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas Vietos veiklos grupės narys.
 2. Ataskaitinį visuotinį narių susirinkimą šaukia Vietos veiklos grupės
 3. Neeilinį susirinkimą gali sušaukti Vietos veiklos grupės pirmininkas, valdyba paprasta balsų dauguma arba ⅓ Vietos veiklos grupės narių bendru raštišku sprendimu.
 4. Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Vietos veiklos grupės narių ir jei Vietos veiklos grupės nariai apie jo vietą, laiką bei darbotvarkės projektą buvo informuoti ne vėliau kaip prieš 5 dienas telefonu arba elektroniniu paštu. Visuotinis narių susirinkimas gali būti sušauktas nesilaikant šių terminų, jeigu daugiau kaip pusė narių su tuo
 5. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per 30 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvauja vietos veiklos grupės narių.
 6. Visuotinis narių susirinkimas:
  • keičia Vietos veiklos grupės įstatus;
  • nustato Vietos veiklos grupės valdybos narių skaičių;
  • renka Vietos veiklos grupės valdybos narius trejų metų laikotarpiui ir juos atšaukia;
  • renka Vietos veiklos grupės pirmininką ir jo pavaduotoją ketverių metų laikotarpiui ir juos atšaukia;
  • tvirtina Vietos veiklos grupės veiklos programą;
  • skiria ir atšaukia nepriklausomą auditorių ar audito įmonę;
  • nustato stojamojo ir nario mokesčių dydžius, jų mokėjimo tvarką;
  • priima sprendimus dėl narių pašalinimo iš Vietos veiklos grupės;
  • tvirtina Vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą;
  • įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimą reorganizuoti ar likviduoti Vietos veiklos grupę;
  • sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymui ir šiems įstatams neprieštaraujančius klausimus, jei pagal įstatymą tai nepriskirta kitų vietos veiklos grupės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra kitų valdymo organų funkcijos.
 7. Visuotinio narių susirinkimo metu rašomas
 8. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ vietos veiklos grupės narių, atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma, išskyrus Įstatų VI skyriaus 34.1 ir 34.10 punktus, kai sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių vietos veiklos grupės narių balsų.

 

VII.  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VALDYBA

 

 1. Vietos veiklos grupės valdyba (toliau – valdyba) yra kolegialus vietos veiklos grupės valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę.
 2. Asociacijos valdyba susideda iš ne mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams:
  • pilietinei visuomenei – ne mažiau kaip 35 ir ne daugiau kaip 49 proc. narių;
  • verslui – iki 35 proc. narių;
  • vietos valdžiai – iki 30 proc. narių.
 3. Valdyboje yra išlaikoma lyčių pusiausvyra (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų)
 4. Valdybos veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus asmenys (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į valdybą).
 5. Valdybos nariai užtikrina tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą.
 6. Savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai valdyboje turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. Jeigu asmuo, išrinktas į valdybą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir ūkininkas), jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus VVG valdymo organo nario
 7. Bent 1/3 valdybos narių turi būti išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo išrinkimo į kolegialų VVG valdymo organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su BIVP metodo
 8. Asociacijos valdybos nariai turi keistis Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu, t. y. kad ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą;
 9. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Asociacijos įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais ir kitais vietos veiklos grupės vidaus dokumentais.
 10. Pagrindinė valdybos veiklos forma yra valdybos posėdis. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ valdybos narių, o valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas balsas yra valdybos Valdybos posėdžiai protokoluojami.
 11. Valdybos pirmininką iš savo narių renka
 12. Valdyba:
  • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
  • rengia Vietos veiklos grupės veiklos programą ir teikia tvirtinimui visuotiniam narių susirinkimui;
  • svarsto pirmininko parengtą Vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą, teikia ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui;
  • priima sprendimus narystės Vietos veiklos grupėje klausimais, išskyrus sprendimus dėl narių pašalinimo iš Vietos veiklos grupės;
  • priima galutinį sprendimą dėl projektų atrankos, sudaro vietos projektų atrankos ir vertinimo komisiją;
  • priima sprendimą dėl labdaros ir paramos suteikimo;
  • gali priimti sprendimą dėl darbo užmokesčio mokėjimo pirmininkui ir darbo užmokesčio dydžio nustatymo;
  • rengia ir tvirtina valdybos darbo reglamentą ir kitus valdybos vidaus organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus;
  • tvirtina samdomų darbuotojų skaičių ir darbuotojų kandidatūras;

 

 • priima kitus šiems įstatams ir įstatymams neprieštaraujančius bei visuotinio narių susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus
 1. Valdyba arba atskiras jos narys gali būti atstatydinti, jei paprasta vietos veiklos grupės narių balsų dauguma jai pareiškiamas nepasitikėjimas. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

 

VIII.  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PIRMININKAS

 

 1. Vietos veiklos grupės pirmininkas:
  • atstovauja Vietos veiklos grupės interesams valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, užmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis;
  • veikia Vietos veiklos grupės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sutartis ir kitus
  • valdybos pritarimu priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis;
  • organizuoja bei koordinuoja Vietos veiklos grupės veiklą;
  • rengia Vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą bei teikia ją valdybos svarstymui;
  • rengia Vietos veiklos grupės veiklos planus, analizuoja, kaip jie įgyvendinami, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo gerinimo;
  • rengia medžiagą visuotinių narių susirinkimų darbotvarkės klausimais;
  • teikia pasiūlymus dėl įstatų pakeitimų;
  • svarsto ir teikia valdybai tvirtinti labdaros ir paramos teikimo klausimus;
  • įgyvendina šiuose įstatuose nurodytus Vietos veiklos grupės tikslus ir uždavinius;
  • teikia pasiūlymus dėl projektų atrankos;
  • nustato Vietos veiklos grupės santykių su trečiaisiais asmenimis principus;
  • teikia pasiūlymus dėl naujų narių priėmimo ir narių pašalinimo iš Vietos veiklos grupės;
  • atsiskaito už Vietos veiklos grupės veiklą visuotiniam grupės narių susirinkimui;
  • atidaro sąskaitas bankuose;
  • tvirtina Vietos veiklos grupės darbo tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus, leidžia įsakymus veiklos, personalo, organizaciniais ir tvarkomaisiais klausimais;
  • priima kitus šiuose įstatuose, valdybos, visuotinio narių susirinkimo sprendimuose Vietos veiklos grupės pirmininko kompetencijai priskirtus
 2. Vietos veiklos grupės pirmininkas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos parengia ir teikia valdybai svarstyti praėjusių finansinių metų Vietos veiklos grupės veiklos ataskaitą.
 3. Vietos veiklos grupės pirmininkas gali atsisakyti savo pareigų nesulaukęs kadencijos

 

IX.  ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Iniciatyvos teisę keisti ir papildyti įstatus turi vietos veiklos grupės pirmininkas, valdyba arba ¼ vietos veiklos grupės narių.
 2. Pakeistus įstatus pasirašo Vietos veiklos grupės pirmininkas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas
 3. Įstatai registruojami LR įstatymų nustatyta

 

X.  PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

 1. Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo, kitais teisės aktais ir šių įstatų numatytais atvejais Vietos veiklos grupės pranešimai ir informacija skelbiami ta tvarka, kurią nustato teisės aktai ir šie įstatai.
 2. Vietos veiklos grupės pranešimai skelbiami Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitais teisės aktų nustatytais terminais.

 

 1. Tais atvejais, kai įstatymai ir šie įstatai numato alternatyvius pranešimų skelbimo būdus, konkretų skelbimo būdą parenka Vietos veiklos grupės
 2. Už Civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą, pranešimų nariams ir kreditoriams bei juridinių asmenų registro tvarkytojui tinkamą pateikimą atsako Vietos veiklos grupės valdyba.
 3. Vietos veiklos grupės nario reikalavimu vietos veiklos grupė sudaro sąlygas susipažinti su informacija apie vietos veiklos grupės veiklą vietos veiklos grupės buveinėje.

 

XI.  FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 

 1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes. Sprendimą steigti filialus ir atstovybes priima
 2. Filialas yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę. Filialas nėra juridinis asmuo ir naudojasi Asociacijos, kaip juridinio asmens Filialas veikia pagal Asociacijos įstatus ir visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus bei filialo nuostatus, kuriuos tvirtina valdyba.
 3. Filialas likviduojamas valdybos nutarimu, jo turtas perduodamas Asociacijos Filialas registruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas LR nustatyta tvarka.

 

XII.  LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

 

 1. Vietos veiklos grupės lėšas sudaro:
  • stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;
  • parama bei labdara, gauta LR Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  • fizinių, juridinių asmenų dovanotos, paaukotos ar programoms vykdyti perduotos lėšos bei turtas;
  • lėšos už vietos veiklos grupės organizuotus renginius, ūkinę veiklą, suteiktas paslaugas;
  • kitos teisėtai gautos lėšos.
 2. Vietos veiklos grupei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrengimai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas vietos veiklos grupės numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Turtas gali būti įgyjamas už vietos veiklos grupei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo, bei kitokiu teisėtu būdu.
 3. Vietos veiklos grupės lėšos ir turtas yra naudojamas numatytiems veiklos tikslams ir sritims įgyvendinti ir jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, ir atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis, kitos su darbo teisiniais santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas, atlyginama už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes, negali būti skirstomas vietos veiklos grupės nariams ir/ar valdymo organų
 4. Vietos veiklos grupės lėšų ir turto apskaitą tvarko vietos veiklos grupės pirmininko paskirtas finansininkas, kuris gali dirbti visuomeniniais pagrindais, būti samdomas arba gali būti sudaryta paslaugų sutartis su įmone dėl finansų apskaitos tvarkymo. Finansininkas atsako, kad ši apskaita atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius šią sritį.
 5. Stojamojo įnašo ir nario mokesčių dydžius ir jų mokėjimo tvarką tvirtina visuotinis narių
 6. Vietos veiklos grupės veiklą susirinkimui nutarus gali tikrinti nepriklausomas
 7. Jeigu Vietos veiklos grupė gauna lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų, taip pat valstybinių įmonių, įstaigų, organizacijų, savivaldybės kontrolierius ar kita atitinkamas funkcijas atliekanti institucija turi teisę tikrinti, kaip tokios lėšos naudojamos.

 

XIII.  VEIKLOS PASIBAIGIMO IR TURTO SUNAUDOJIMO TVARKA

 

 1. Vietos veiklos grupė pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

 1. Priėmus sprendimą likviduoti ar reorganizuoti Vietos veiklos grupę kartu priimamas sprendimas dėl lėšų ir turto panaudojimo bei paskirstymo būdų įstatymų numatyta

 

 

Vietos veiklos grupės pirmininkas

Įstatai priimti visuotiniame narių susirinkime 2015 m. spalio 28 d.