Paskelbto 13 kvietimo 2022 m. rugsėjo 19-spalio 21 dienomis buvo renkamos paraiškos pagal priemonės „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ veiklos sritį „Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4). Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 223 100,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Gautos 6 paraiškos, vyksta vertinimas.